English

سلیم نیساری

نسخه‌پژوه، حافظ‌پژوه، نویسنده

زادروز: 21 آذر 1299

زادگاه: تبریز

وفات:  22 دی 1397

محل دفن:  تهران

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 25 اسفند1392ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد